Economy Branches

Economy branches includes more than 160 cities in the country, TPX support only delivery in the Economy branches.

Bandar anzali
Astara
Gonbadkavous
Gorgan
Kordkooy
Ali abad
Shahr-e-kord
Borojen
Hamedan
Nahavad
Malayer
Toiserkan
Asadabad
Kish
Qeshm
Bandar asbbas
Shazand
saveh
Delijan
Arak
Kelardasht
Chalous
Neka
Noshahr
Noor
Ghaemshahr
Fereydon kenar
Abassabad
Khoram abad
Boroujerd
Gachsaran
Zarand
Takestan
semnan
Khoram darreh
Shooshtar
Mahmood abad
Behbahan
Birjand
Ghouchan
Shirvan
Malard
Lavasan
Firouzkooh
Fasham
Roodhen
MSH
Taleghan
Savojbolagh
Eshtehard
Asara
Foolad shahr
Samiram
Meshkin shahr
Saari
Ramsar
Jouybar
Tonekabon
Behshahr
Babolsar
Babol
Amol
Doroud
Yasooj
Eslam abad
Kerman
Sirjan
Rafsanjan
Jirouft
‌BAM
Marivan
Ghorveh
Sanandaj
Bijar
Qom
kazeroon
Neyriz
Marvdasht
Larestan
Laar
Fasa
Jahrom
Eghlid
Ardakan
Abadeh
Zahedan
Shahroud
Damghan
Abhar
Mahshahr
Shoush
Sousangerd
Dezfoul
Khoramshahr
Andimeshk
Haji abad
Gonabad
Neyshabour
Torbat
Bojnoord
Golestan
Kahrizak
Kan
Chardangeh
Pishva
Parand
Pakdasht
Varamin
Gharchak
Safadasht
Shariyar
Shahr ghods
Sharif abad
Shahed shahr
Rey
Robatkarim
Damavand
Hassan abad
jajroud
Bomehen
Bagher shahr
Andishe
Eslam shahr
abali
Absard
Booshehr
Borazjan
Ilam
Kamalshahr
Hashtgerd
Nazar abad
Mohammad shahr
Kashan
Najafabad
Mobarake
Fereydoon shahr
Shahreza
Shahin shahr
Zarin shahr
Dolat abad
Khansar
Khomeinishahr
Baharestan
Khalkhal
Piranshahr
Miyandoab
Mahabad
Makoo
khooy
Bookan
Oroomiyeh
Miyaneh
Marand
Maraghe
Bonab
Roodsar
Sangsar
Someesara
Talesh
Fooman
Lahijaan
Langerood
Meybod
Yazd